Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::550

     โครงการสัมมนาครูแนะแนว “ การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 2563 จังหวัดชลบุรี ”

โครงการสัมมนาครูแนะแนว,“,การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา,2563,จังหวัดชลบุรี,”
วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยนำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้กล่าวต้อนรับครูแนะแนวที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาครูแนะแนวการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 2563 ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านชาญชัย ชาญชญานันท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้บรรยายในหัวข้อ ”ก้าวที่เก้า แห่งการพัฒนาคุณค่าสู่สากล” ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกพื้นที่ ได้มาศึกษาหาความรู้และพร้อมพัฒนาให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นสากล เพื่อตอบโจทย์กับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้ชุมชนอย่างแท้จริง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ได้บรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์และการรับเข้าศึกษา” ซึ่งปัจจุบันการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยที่พัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้กับนิสิตไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะ การเรียนรู้ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาเสริมสร้างหลักสูตรรายวิชา General Education (GE) เพื่อพัฒนานิสิตให้มีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ และสร้างการรับรู้ให้กับครูแนะแนวในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในห่วงเวลาของการรับสมัครในแต่ละรอบของระบบ TCAS ต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ได้บรรยายในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยแห่งปัญญา สร้างคุณค่าสู่สากล” มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลโดยเน้นการสร้างเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำองค์ความรู้ที่ได้ กลับมาพัฒนานิสิตและบุคลากรให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริง

กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 2563 ยังคงดำเนินการต่อไปในช่วงเดือนสิงหาคม สัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 จะทำการพบปะครูแนะแนวในจังหวัดสุโขทัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โทร 0 54 466 666 ต่อ 1270

ภาพ :   กชามาศ คำแก้ว / บรรเจิด หงษ์จักร   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/8/2562 11:37:34

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด