Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::427

     คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร

คณะศิลปศาสตร์,ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร,ปีการศึกษา,2561,,ระดับปริญญาตรี,จำนวน,5,หลักสูตร

ระหว่างวันที่ 13-20 สิงหาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ ภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ ภาษาญี่ปุ่น) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ ภาษาจีน) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ ภาษาฝรั่งเศส) ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE14203) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ (ประธานกรรมการประเมิน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารารัตน์ คำเป็ง (กรรมการประเมิน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ (กรรมการประเมิน) และ ดร.สรชัย คำแสน (กรรมการประเมิน)           

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะศิลปศาสตร์

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายสุธิพงษ์ อินทนู

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง    
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายสุธิพงษ์ อินทนู   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/8/2562 13:54:44

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด