Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::371

     สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนาอาจารย์สาขาภาษาจีน”

สาขาวิชาภาษาจีน,คณะศิลปศาสตร์,จัดโครงการ,“พัฒนาอาจารย์สาขาภาษาจีน”

ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ พัฒนาอาจารย์สาขาภาษาจีนณ เอ-สตาร์ ภูแล วัลเลย์ รีสอร์ต เชียงราย โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการรายวิชาและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามแผนรายละเอียดของหลักสูตร ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ที่นิสิตจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา โดยมีการจัดการสัมมนาพัฒนา มคอ.3 และ Workshop การเขียน มคอ.3 ในรายวิชาของสาขาวิชาภาษาจีนหลักสูตร 2560โครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน มาบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วย


  1. ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายหัวข้อ แรงบันดาลใจในการผลิตงานทางวิชาการและบูรณาการการวิจัย
  2. คุณภัทร พรหมอาสน์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บรรยายหัวข้อ สถานการณ์กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนกับการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนบน”         

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์

ภาพ : นางสาวปวลี ดวงดี นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นางสาวปวลี ดวงดี นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/8/2562 16:12:05

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด