แชร์ Twitter 
653
   SDG

     สภากายภาพบำบัด รับรอง ทั้งหลักสูตรและสถาบัน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สูงสุด 5 ปี (The Physical Therapy Council Approved both Curriculum and Institute of School of Allied Health Sciences, University of Phayao for the Longest Period of 5 Years)

สภากายภาพบำบัด,รับรอง,ทั้งหลักสูตรและสถาบัน,คณะสหเวชศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,สูงสุด,5,ปี,(The,Physical,Therapy,Council,Approved,both,Curriculum,and,Institute,of,School,of,Allied,Health,Sciences,,University,of,Phayao,for,the,Longest,Period,of,5,Years)
เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สภากายภาพบำบัด ได้ให้การรับรอง ทั้งคุณภาพหลักสูตรและความพร้อมสถาบันผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัด ของ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นระยะเวลายาวนานสูงสุด 5 ปี โดย หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้รับการรับรอง ระหว่าง ปีการศึกษา 2560-2564 สถาบันผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัด ได้รับการรับรอง ระหว่าง วันที่ 12 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 11 เมษายน 2568 ส่งผลให้ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะฯ มีศักดิ์และสิทธิ์ ในการสมัครเป็นสมาชิกสภากายภาพบำบัด และสมัครเข้าสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดได้ ในระยะเวลา 5 ปี นับจากปัจจุบัน
On August Thursday 22, 2019, The Physical Therapy Council approved both quality of the curriculum and readiness of the institute for PT teaching of School of Allied Health Sciences, University of Phayao for the longest period of 5 years. The Bachelor of PT curriculum, improved in 2017, was approved from academic year of 2017 to 2021. The institute was approved between April 12, 2020 to April 11, 2025. This gives rights to the graduates to apply for PT Council membership and for PT National License Testing in the period of 5 years from now.ภาพ :   Yuttana Mundee   
ข้อมูล/ข่าว :    yuttana.mu   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/9/2562 16:49:08

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน