แชร์ Twitter 
330
   SDG

     โรงเรียนสาธิตม.พะเยาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICMS 2019

โรงเรียนสาธิตม.พะเยาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ,ICMS,2019,

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE OF MATHEMATICAL SCIENCES (ICMS 2019)” ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2562 ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี  โดยส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและได้รับหนังสือตอบรับจากงานประชุมวิชาการ ICMS 2019 ซึ่งได้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

  1. Convergence theorems for three G-nonexpansive mappings in Hilbert spaces with graphs by modifying SP and Noor iterations with shrinking projection methods ผู้ร่วมทำวิจัย คือ นางสาวสุพิชฌาย์  พีธรากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4  โดยมี ผศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก และ นายณัฐวุฒิ พลอาสา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
  2. Three-step projective methods for solving the split feasibility problem ผู้ร่วมทำวิจัย คือ นายนนทวัชร เอี่ยมนิรันดร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4 โดยมี รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก และนายณัฐวุฒิ พลอาสา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/9/2562 11:47:15

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน