Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::217

     เชิญชวนคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ เข้าอบรมการสื่อสารบูรณาการขับเคลื่อนองค์กรฯ

เชิญชวนคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ,เข้าอบรมการสื่อสารบูรณาการขับเคลื่อนองค์กรฯ

 


กำหนดการ

โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ. ปีที่ ๙ (ครั้งที่ ๓)

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

ณ วลีกาญจน์รีสอร์ท ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ ๐๙.๑๕ น. กล่าวรายงานโดย

ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา  ชาวน่าน

ประธานเปิดโครงการโดย

โดย รศ.ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

๑๐.๓๐ ๑๐.๔๕ น. (พักรับประทานอาหารว่าง)  

๑๐.๔๕ ๑๒.๐๐ น. ฟังบรรยาย

- สื่อสารบูรณาการขับเคลื่อนงานองค์กรยุคประเทศไทย 4.0

โดย อาจารย์สุดปฐพี  เวียงสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟังคิดทำ จำกัด

๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ ๑๔.๓๐ น. รับฟังการบรรยาย

- กิจกรรมอักษรสื่อสารสะท้านใจ ล้านไลค์จะไปไหนเสีย (Workshop)

๑๔.๓๐ ๑๔.๔๕ น.                  (พักรับประทานอาหารว่าง)

๑๔.๔๕ ๑๖.๓๐ น. - กิจกรรมภาพเดียวเกี่ยวใจ (Workshop)

๑๖.๓๐ ๑๗.๐๐ น. สรุปกิจกรรม Workshop

 

**กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

 

 

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   tananannad.ta@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2562 9:35:37

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน