Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::151

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ธุรกิจ SMEs

คณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ธุรกิจ,SMEs
        เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาจากศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
        โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs จำนวน 4 ราย โดยได้พัฒนาหลักสูตร Up-skill/Re-skill สำหรับพนักงานในสถานประกอบการ จำนวน 7 หลักสูตร มีพนักงานผ่านการอบรมรวมทั้งสิ้น 320 คน จากนั้นทำ On the job training โดยให้พนักงานทดลองนำความรู้ที่ได้นำมาประยุกต์ใช้จริงในสถานประกอบการ สามารถสรุปผลได้ดังนี้
        1. บริษัท โค้วยู่ฮะลำปาง จำกัด จังหวัดลำปาง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการคลังอะไหล่ และลดความสูญเสียในกระบวนการซ่อมบำรุงรถ
        2. บริษัท โค้วยู่ฮะลำปาง จำกัด จังหวัดลำปาง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนการเดินรถ การกำหนดประเภทรถในการส่งสินค้า และลดการสูญเสียในการบำรุงรักษารถบรรทุก
        3. โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ สามารถเพิ่มผลิตภาพการบริการในแผนกเตรียมห้องพัก และลดความสูญเสียในกระบวนการซักรีด
        4. โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน จังหวัดลำพูน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในแผนก OPD และลดความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากระบบปรับอากาศ
        ผลการดำเนินการปรับปรุง สถานประกอบกิจการ ทั้ง 4 แห่ง คิดเป็นผลประหยัดรวม จำนวนมากกว่า 700,000 บาท/ปี และหากพนักงานนำทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานอื่นเพิ่มเติม ย่อมจะส่งผลให้สถานประกอบกิจการ SMEs สามารถเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
        หากสถานประกอบการ SMEs ใด ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพและลดความสูญเสียในวงจรการผลิต ได้โปรดติดต่อศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โทร 054-466666 ต่อ 3389 คณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมที่จะยืนเขียงข้างและเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ SMEs ของไทย
สามารถรับชมวีดีทัศน์สรุปโครงการได้ที่ https://youtu.be/QhSoU3mU3H0


ภาพ :   ดร. อภิชาต บัวกล้า   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร. อภิชาต บัวกล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   kanticha.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2562 13:31:45

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน