กิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2019 13/9/2562 10:09:45น. 1088

กิจกรรม,SHOW,&,SHARE,UP-KM,2019,
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2019 โดยมี อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว และในช่วงแรกเป็นการเสวนา เรื่อง ความสำเร็จและกระบวนการสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก โดย คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.พรเทพ โรจนวสุ และรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา ช่วงที่ 2 เป็นการเสวนา เรื่อง

กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ เพื่อวัย gen z โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี เป็นผู้ดำเนินรายงาน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จและแชร์กระบวนการดำเนินงานสู่ความสำเร็จของหน่วยงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 111 คน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    กชามาส คำแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/9/2562 10:09:45

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน