แชร์ Twitter   
322
  

     กองกิจการนิสิต จัดโครงการ "สร้างจิตอาสาด้วยหัวใจบริการ"

กองกิจการนิสิต,จัดโครงการ,"สร้างจิตอาสาด้วยหัวใจบริการ"
     เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. งานธุรการกองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการ Service Mind "สร้างจิตอาสาด้วยหัวใจบริการ" โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อวัตุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมกับการทำงานโดยไม่หวังผลสิ่งตอบแทนใด 2.เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 3.เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตได้รับความรู้ด้านจิตอาสาและสามารถร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
    โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ให้เกียรติมาบรรยายเรื่องการเป็นจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต และช่วงบ่าย ได้นำผู้บริหาร บุคลากรกองกิจการนิสิต พร้อมนิสิตอาสา จำนวนกว่า70 คน ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดอาคารกิจกรรมนิสิต (บริเวณสถานีตำรวจแม่กา (เก่า))เช่น ทาสี ขัดพื้น ล้างห้องน้ำ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ เพื่อวางแผนการเข้าใช้อาคารกิจกรรมในลำดับต่อไป
 ภาพ :   UPSR   
ข้อมูล/ข่าว :    UPSR   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/9/2562 16:23:55

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน