แชร์ Twitter 
770
   SDG

     คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ “Research to Market 2020: R2M 2020" ระดับมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์,เข้าร่วม,"โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์,“Research,to,Market,2020:,R2M,2020",ระดับมหาวิทยาลัย
ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ "โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ “Research to Market 2020: R2M 2020" ระดับมหาวิทยาลัย ณ UP Space อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 ทีม
ผลการประกวดครั้งนี้ ทีม check dee "เครื่องตรวจวัดความสุกของทุเรียน" ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัล 10,000 บาท และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย 1 ใน 3 ทีม เพื่อไปแข่งยังระดับภูมิภาค ในวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย
1.นายวาทิน ยะวงค์ สาขาวิชาฟิสิกส์คู่ขนาน
2. นางสาวปิญากรณ์ น่วมอิ่ม ศิษย์เก่า สาขาวิชาฟิสิกส์คู่ขนาน
3. นางสาวพาณิภัค พึ่งอินทร์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
4. นางสาวศศิณา นากแก้ว สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
5. นางสาวชนากานต์ อินตุ้ย สาขาวิชาการตลาด

และได้รับรางวัลชมเชย 2 ทีม ได้แก่ทีม Best Milk เครื่องควบคุมอุณหภูมิการเก็บน้ำนมแม่เอนกประสงค์ สมาชิกประกอบด้วย
1.นางสาวเรวดี ใจปู สาขาวิชาฟิสิกส์คู่ขนาน
2.นางสาวฐณิชา ทองแดง สาขาวิชาฟิสิกส์คู่ขนาน
3.นางสาวเอื้องพร เวียงลอ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
4.นายภคนันท์ จันอักษร สาขาวิชาการตลาด

และทีม Nano Armor ผลิตภัณฑ์นาโนซิงค์ออกไซด์ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย ซึ่งนำโดย ดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ควบคุมทีม สมาชิกประกอบด้วย
1.นางสาวเมรินทร์ เกษรจรุง สาขาวิชาฟิสิกส์คู่ขนาน
2.นางสาวจริยา วุฒิประดิษฐ สาขาวิชาฟิสิกส์คู่ขนาน
3.นางสาวภัทรวรรณ ปันไชย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
4.นางสาวนงค์ลักษณ์ หมั่นเมือง สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ภาพ :   อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ/พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/10/2562 8:42:16

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน