แชร์ Twitter   
1469
  

โครงการไหว้ครูนิสิตวิทยาเขตเชียงราย

โครงการไหว้ครูนิสิตวิทยาเขตเชียงราย
วิทยาเขตเชียงรายจัดโครงการไหว้ครู โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะต่าง ๆ และคณาจารย์ ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณครูที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ศิษย์ ในโครงการดังกล่าวมีนิสิตเข้าร่วม 138 คน จัดขึ้น ณ ลานชั้น1 อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   kanjana.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/10/2562 13:45:36

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน