Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::631

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยานำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเยี่ยมชมคณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินหลักสูตรจากทันตแพทยสภา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยานำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเยี่ยมชมคณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินหลักสูตรจากทันตแพทยสภา
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เข้าเยี่ยมชมความพร้อมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับการตรวจประเมินเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันฯ จากทันตแพทยสภา โดยมีรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ นำทีมผู้บริหารคณะ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ และนำชมความพร้อมของคณะในด้านการจัดการเรียนการสอน ความพร้อมในการจัดการด้านอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลทันตกรรม และความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารของคณะอีก 3 หลัง ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ทันตแพทย์ ดร.พรพัฒน์ ธีรโสภณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/10/2562 19:41:53

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน