แชร์ Twitter   
2191
  

กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าด้านงานวิจัย ยอดเงินวิจัยกว่า 7,550,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

กองบริหารงานวิจัย,จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าด้านงานวิจัย,,ยอดเงินวิจัยกว่า,7,550,000,บาท,จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,(สวทช.),ณ,ห้องประชุมรองอธิการบดี,มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่าน กองบริหารงานวิจัย ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติอุดหนุน โครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจังหวัดพะเยาโดยได้เชิญ ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมรับฟังการประชุมและหารือแนวทางการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นชุดโครงการวิจัยที่น่าสนใจ เพราะมีพื้นที่การวิจัยครอบคลุม ในหลายอำเภอของจังหวัดพะเยา ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอปง อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง ฯลฯ ที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุนทุนการวิจัยเมื่อเดือน สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ยอดเงินสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น 7,550,000 บาท ทั้งนี้ยังเป็นการผนึกกำลังนักวิจัยจากหลากหลายสาขา ร่วมกันในการดำเนินโครงการแบบกลุ่มการวิจัย ประกอบด้วยนักวิจัยตามรายชื่อ ดังนี้

1. ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี                                     คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล  คณะวิทยาศาสตร์

3. ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย                                         คณะวิทยาศาสตร์

4. ดร.อาทิตย์  นันทขว้าง                                    คณะวิทยาศาสตร์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ    คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค       คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

7. ดร.กนกอร  ศรีม่วง                                         คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  ปะนาเส          คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

9. ดร.เกรียงไกร  สีตะพันธ์ุ                                 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 

      โดยในการประชุมครั้งนี้ถือเป็นนัดแรก ของการประชุม เพื่อเตรียมพร้อมการลงพื้นที่การวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมแจ้งตารางการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกัน  ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ให้ข้อคิดเห็นว่า เป็นโครงการที่น่าสนใจมากโครงการหนึ่งซึ่งสามารถต่อยอดการวิจัยไปได้อีกมาก และยังสามารถพัฒนาข้อเสนอเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและทุนวิจัยงบแผ่นดินได้อีกหลายโครงการ ทั้งยังตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และพันธกิจมหาวิทยาลัยพะเยาปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน Wisdom for Community Empowerment พร้อมก้าวสู่ University Ranking ต่อไป
ภาพ :   สมภพ ธุระพ่อค้า   
ข้อมูล/ข่าว :    สมภพ ธุระพ่อค้า   
เพิ่มข่าวโดย :   somphop.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/10/2562 21:59:23

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน