แชร์ Twitter 
498
   SDG

     คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมใหญ่ประจำปี

คณะวิทยาศาสตร์,จัดโครงการประชุมใหญ่ประจำปี

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการประชุมใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ให้โอวาทและส่งมอบงานแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบหมายงานตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และมีการนำเสนอวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ โครงการในด้านบริหาร วิชาการ การวิจัย กิจการพิเศษ และคุณภาพนิสิต ตลอดจนทิศทางในการก้าวไปสู่การเป็นคณะ ชั้นนำในอนาคต รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/10/2562 8:47:11

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน