แชร์ Twitter   
590
  

     สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดโครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์,คณะแพทยศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,ได้ดำเนินการจัดโครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย

        วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดโครง การไหว้ครูแพทย์แผนไทย (บรมครูหมอชวีกโกมารภัจจ์) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา การดำเนินโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม รองคณบดีบดีฝ่ายวิชาการและบริหาร เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามต่อการเคารพ ครูบาอาจารย์และเป็นการรำลึก สักการะ แด่ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาการแพทย์แผนไทย ดังนั้น นิสิตที่เรียนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จึงพร้อมใจกันปวารณาตนในการรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อจะได้เป็นความรู้ ติดตัวนำไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า ในโครงการนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 ภาพ :   อรวรรณ พงษืต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/10/2562 15:14:45

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน