แชร์ Twitter 
1448
   SDG

     คณะศิลปศาสตร์ มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตร์,มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล,แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น,ประจำปีการศึกษา,2561

คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น

ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในความมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน

โดยนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลดังกล่าวฯ มีรายนามดังต่อไปนี้ (เรียงตามลำดับภาพ)

 1. นางสาวกรวิภา แซ่จ๋าว            นิสิต ศศ.บ. ภาษาจีน
 2. นายธีรศักดิ์ นามเมือง              นิสิต ศศ.บ. ภาษาจีน
 3. นายณัฐชาพร เป็งน้อย             นิสิต ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
 4. นายอภิสิทธิ์ จิตรพานิชเจริญ   นิสิต ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
 5. นางสาวอัญมณี บุญสมยา        นิสิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 6. นายพัทรพล ปานกลาง            นิสิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 7. นางสาวกำไรทิพย์ โลหิต         นิสิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 8. นางสาวจันทร์จิรา คชลี            นิสิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 9. นางสาวภคพร คำมีมูล              นิสิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 10. นางสาวนัทธ์ชนัน แก้วดวงใจ   นิสิต ศศ.บ. ภาษาไทย
 11. นางสาวกัลยา วรรณศรี             นิสิต ศศ.บ. ภาษาไทย

            

ข้อมูล : ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/10/2562 16:04:53

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน