จำนวนผู้อ่านข่าว ::237

     อาจารย์ SEEN เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใน หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2561) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ภาพ :   ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/10/2562 7:00:17

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน