แชร์ Twitter 
505
   SDG

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อวางแผนแบบมีส่วนร่วม การใช้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึมของตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

คณะพยาบาลศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม,จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อวางแผนแบบมีส่วนร่วม,การใช้,วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึมของตำบลบ้านต๋อม,อ.เมือง,จ.พะเยา

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อาจารย์ วิมลมาศ  จันทร์เชื้อ และ ดร.พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา กำนันตำบลบ้านต๋อม ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. อสม ครูภูมิปัญญาด้านการดูแลโรคเรื้อรัง หมูที่ ๑-๑๘ จำนวน ๕๔ ท่าน ได้จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อวางแผนแบบมีส่วนร่วม การใช้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึม  ของตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ในโครงการ ๑ คณะ ๑โมเดล คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น  

โรคหัวใจจากเมตาบอลิซึมเป็นปัญหาสำคัญในทั่วโลก และประเทศไทย เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ส่งผลต่อมูลค่าการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน และการที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้มหาวิทยาลัยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน ทางมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ทุกคณะ ลงพื้นที่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยส่งนักวิจัย และนิสิต  ลงพื้นที่เพื่อร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาและต่อยอดความรู้ เพื่อสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ว่า "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน"โดยมหาวิทยาลัยนำองค์ความรู้ที่ได้ มาพัฒนางานวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการแก้ปัญหา โดยเชื่อมโยงภูมิปัญญาของปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

 

 
ภาพ :   อาจารย์วิมลมาศ จันทร์เชื้อ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วิมลมาศ จันทร์เชื้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/10/2562 17:36:15

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน