แชร์ Twitter 
507
   SDG

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการขยายผลโครงการพัฒนาระบบนวัตกรรมเพื่อเชื่อมโยงสู่การทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดพะเยา-เชียงราย

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ,ม.พะเยา,เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการขยายผลโครงการพัฒนาระบบนวัตกรรมเพื่อเชื่อมโยงสู่การทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดพะเยา-เชียงราย
วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการขยายผลโครงการพัฒนาระบบนวัตกรรมเพื่อเชื่อมโยงสู่การทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดพะเยา-เชียงราย โดยแผนงานพัฒนา Young smart farmers plattform และ การพัฒนาโคขุนฟาร์มต้นแบบ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) BCG In Action นี้เป็นต้นแบบ การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้ง เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนเกษตรกร ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในการผลักดันสู่ยุทธศาสตร์จังหวัดและระดับภาคเหนือต่อไป  ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/11/2562 17:41:56

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน