แชร์ Twitter 
604
   SDG

     วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการจัดแสดงผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

วิทยาลัยการศึกษา,จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการจัดแสดงผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนโดยมี ผศ.ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร , ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ , ดร.ลำไย สีหามาตย์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมกับนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ในการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการจัดแสดงผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดนิทรรศการเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดีจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/11/2562 14:42:44

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน