แชร์ Twitter   
1644
  

     อาจารย์และนิสิตจาก SEEN เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ CESE2019 Twelfth Annual Conference on Challenges in Environmental Science and Engineering ที่เมือง Kaohsiung, Taiwan ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์และนิสิตจาก,SEEN,เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ,CESE2019,Twelfth,Annual,Conference,on,Challenges,in,Environmental,Science,and,Engineering,ที่เมือง,Kaohsiung,,Taiwan,ระหว่างวันที่,3-7,พฤศจิกายน,2562
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ และ นายนวภพ สุทัศน์วิริยะ เข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีนักอาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตบัณฑิตศึกษาจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ในการนี้ นายนวภพ สุทัศน์วิริยะ นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ ได้ร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง “steroid hormones residues from livestock farm in Phayao, Thailand” ซึ่งเป็นการประเมินการตกค้างของสเตียรอยด์ฮอร์โมนประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางการเกษตรรอบกว๊านพะเยา ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อมนุษย์และระบบนิเวศภายในกว๊านพะเยา โดยได้รับความสนใจและข้อเสนอแนะจากนักวิชาการเป็นจำนวนมาก
ภาพ :   ผศ. ดร.เนทิยา กรีธาชาติ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ. ดร.เนทิยา กรีธาชาติ   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/11/2562 14:20:28

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน