แชร์ Twitter 
1475
   SDG

     การประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ ในพื้นที่เป้าหมายการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ(2562-2565)

การประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ,สังคมด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ,เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ,ในพื้นที่เป้าหมายการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์,ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ(2562-2565)

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2562) วิทยาเขตเชียงรายมีโอกาสต้อนรับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ซึ่งเป็นประธานในการประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ ในพื้นที่เป้าหมายการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ(2562-2565) โดยใช้สถานที่มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายในการจัดประชุม ณ ห้อง R504 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยานำโดยรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย  ไชยรินคำ และคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย  ไชยรินคำ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยามีโอกาสได้ทำงานกับมูลนิธิรากแก้ว ซึ่งมีการดำเนินการมาแล้ว 7-8 ปี โดยมหาวิทยาลัยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนักศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้นำหลักการของมูลนิธิรากแก้วมาดำเนินกิจกรรมในมหาวิทยาลัยผ่านทางชมรมรากแก้ว ซึ่งทิศทางการดำเนินการของมูลนิธิรากแก้วมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุมชน ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม สำหรับโครงการร้อยใจรักรักษ์เป็นโครงการซึ่งเกิดภายหลัง  เป็นการมุ่งพัฒนาคนเพื่อป้องกันปัญหาด้านยาเสพติด โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา จึงเป็นที่มาของการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายในการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบ หลังจากที่มีการเก็บข้อมูลในพื้นที่เสี่ยงที่กำหนดไว้ ซึ่งในวันนี้เป็นการเริ่มต้นพูดคุยและจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ภาพ :   ภานุพงศ์ มูลจันทร์ต๊ะ/กิติยา เขียวงาม   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   kanjana.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/11/2562 12:35:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน