แชร์ Twitter 
295
   SDG

     สถาบันนวัตกรรมฯ “UPITI” ปั้นนิสิตสู่การเป็นสตาร์ทอัพผ่านกิจกรรมชมรมนิสิตผู้ประกอบการ

สถาบันนวัตกรรมฯ,“UPITI”,ปั้นนิสิตสู่การเป็นสตาร์ทอัพผ่านกิจกรรมชมรมนิสิตผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ร่วมกับอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หัวหน้าโครงการและที่ปรึกษาชมรมนิสิตผู้ประกอบการ พร้อมด้วยนิสิตในชมรม เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนกิจกรรมชมรมนิสิตผู้ประกอบการ ณ UP Space

 

โดยชมรมนิสิตผู้ประกอบการตั้งขึ้นเพื่อจัดกิจกรรม สอดแทรกความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ อันเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ เปิดโอกาสให้นิสิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งได้ฝึกอบรมเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Social Enterprise และ ทักษะอื่นๆ ที่เป็นการพัฒนาทัศนคติและทักษะสำคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการรวมไปถึงการทำงานร่วมกับชุมชนอีกด้วย นิสิตที่สนใจเข้าร่วมชมรมนิสิตผู้ประกอบการ ติดต่อได้ที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร : 086-186-3300 (พี่ออย)
ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/11/2562 14:10:45

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน