แชร์ Twitter   
825
  

     นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน

นักวิจัย,คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน,

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา ส้มจันทร์ ผู้อำนวยการแผนการวิจัย ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย3 และ อาจารย์พิมเนตร เทพปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.บัญจรัตน์ โจลานันท์ และ ดร.สุรพล ดำรงกิตติกุล คณะกรรมการตรวจติดตามโครงการของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการแผนการวิจัยการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในเส้นทางลุ่มน้ำอิง (พะเยาและเชียงราย) ภายใต้งบประมาณโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ 2562 ณ ชุมชนบ้านตุ่นใต้ ตำบลบ้านตุ่น อำเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ภาพ :   ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ /ปกบวร พูลเกษร ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/11/2562 15:49:14

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน