แชร์ Twitter   
776
  

     คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด บรรยายพิเศษ ด้าน วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต โดย ผู้เชี่ยวชาญ จาก ประเทศสวีเดน School of Allied Health Sciences (AHS), University of Phayao (UP) presents Special Lectures in Transfusion Science by Experts from Sweden

คณะสหเวชศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,จัด,บรรยายพิเศษ,ด้าน,วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต,โดย,ผู้เชี่ยวชาญ,จาก,ประเทศสวีเดน,School,of,Allied,Health,Sciences,(AHS),,University,of,Phayao,(UP),presents,Special,Lectures,in,Transfusion,Science,by,Experts,from,Sweden
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด บรรยายพิเศษ โดย ผู้เชี่ยวชาญ จาก ประเทศสวีเดน ใน วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
School of Allied Health Sciences (AHS), University of Phayao (UP) presents special lectures in Transfusion Science by experts from Sweden on November Wednesday 20, 2019 between 01.00 – 04.30 P.M. at Special Professor Dr.Mondhon Sanguansermsri Meeting Room, University of Phayao Medical Center and Hospital. The lectures will be presented in 2 topics as follows.
1. New trend of transfusion in Sweden and Europe 
By Professor Martin L. Olsson, M.D., Ph.D.
Division of Hematology and Transfusion Medicine, 
Department of Laboratory Medicine, Lund University,
Lund, Sweden
2. Recent advance of red cell serology and artificial blood development
By Professor Jill R. Storry, Ph.D., FIBMS. 
Clinical Immunology and Transfusion Medicine, 
Laboratory Medicine, Office of Medical Services, 
Lund, Sweden
เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ โปรดสำรองที่นั่ง โดย ส่งชื่อท่าน มาทาง e-mail ถึง myuttana@hotmail.com ภายใน วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นี้
All are welcome. Please do reserve the seat by sending your name by e-mail to myuttana@hotmail.com within November Monday 18, 2019.ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/11/2562 20:57:17

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน