แชร์ Twitter   
1114
  

     มหาวิทยาลัยพะเยาสร้างความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นรอบกว๊านพะเยา ภายใต้โครงการวิจัยระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา: สร้างมูลค่าจากคุณค่าบนฐานทุนวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยพะเยาสร้างความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นรอบกว๊านพะเยา,ภายใต้โครงการวิจัยระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา:,สร้างมูลค่าจากคุณค่าบนฐานทุนวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยาจัดประชุมสร้างความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นรอบกว๊านพะเยา เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานทางด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการวิจัยระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา: สร้างมูลค่าจากคุณค่าบนฐานทุนวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา (ประธานการประชุม) พร้อมด้วย นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะนักวิจัยโครงการวิจัยระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยาฯ จัดประชุมสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊านพะเยา เพื่อขยายพื้นที่การวิจัย “ระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าจากคุณค่าบนฐานทุนวัฒนธรรมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา”

สำหรับโครงการวิจัยฯ ดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องจาก “วิจัยฟื้นใจคนฯ” ที่มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมดำเนินการกับเทศบาลเมืองพะเยาสำเร็จในระยะที่ 1 โดยมีผลงานโดดเด่นในด้านการบูรณาการกับชุมชนในพื้นที่ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลงานที่เป็นที่รู้จักจากโครงการวิจัยฯ ได้แก่ “ผ้าคล้องคอ จากกลุ่มทอผ้าใต้ถุนบ้าน ชุมชนวัดอินทร์ฐาน” และ “กลุ่มขันโตกเงินล้าน ชุมชนวัดศรีโคมคำ” ซึ่งส่งผลให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่องในปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จำนวน 2.5 ล้านบาท

ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊านพะเยาจำนวน 8 อปท. ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประกอบด้วย
         1.
นายสมบัติ สมศักดิ์ นายก อบต.แม่นาเรือ
         2.
นายสันติ สารเร็ว นายก อบต.แม่ใส
         3.
นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายก อบต.บ้านตุ่น
         4.
นายพิเชษฐ์ ศักดิ์สูง นายก อบต.ดอกคำใต้
         5.
นายณทองเดช ชำนาญยา ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าม่วง
         6.
นางสาววาสนา ศรีมันตะ ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม
         7.
นางกานต์ธิศา วงศ์จมปู ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง
         8.
นางสาวนันท์ชญาน์ จรูญเกียรติคุณ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

โดยในที่ประชุมมีมติจัดงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้านทำนุศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกันในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ สวนบัวแดงกลางกว๊านพะเยา ระหว่างโบราณสถานบ้านร่องไฮกับวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เพื่อดำเนินการสร้างมูลค่าจากคุณค่าบนฐานทุนวัฒนธรรมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยาต่อไป
ภาพ :   อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/11/2562 18:41:06

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน