แชร์ Twitter   
598
  

     “UPITI” ร่วมประชุมเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนบน

“UPITI”,ร่วมประชุมเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ และ ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายวิจัยภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในการจัดทำแผนงานวิจัยในประเด็นสำคัญของภาคเหนือ อาทิเช่นการจัดการน้ำ PM 2.5 การวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ การทำ Zero waste และงานวิจัยทางวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการและได้ระดมความคิดเห็นรวมถึงมีการสร้างกลุ่มนักวิจัยที่มีความสนใจในประเด็นเดียวกัน ซึ่งจะเกิดความร่วมมือกันทำวิจัยเป็นเครือข่ายที่สร้างผลกระทบสูงต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้มีอาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการประชุมด้วย
ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/11/2562 9:24:58

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน