แชร์ Twitter   
732
  

      ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (AAQA) คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (non-degree program)

,ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ,(AAQA),คณะวิทยาศาสตร์,จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น,(non-degree,program),

             ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (AAQA) คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (non-degree program) ให้กับประธานหลักสูตรและคณาจารย์ในคณะฯเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การจัดทำและการพัฒนาหลักสูตรนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart farming” บรรยายพิเศษ แนวทางการจัดทำและการพัฒนาหลักสูตรนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart farming โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/11/2562 14:57:44

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน