แชร์ Twitter   
785
  

     กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กองกิจการนิสิต,จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ 2563-2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสิรมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยิ่งยืน แก่คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา(นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร) วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการสถาบันปวงผญาพยาว(นายบรรจง วงศ์ราษฎร์) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยที่ประชุมได้พิจารณาตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่พิจารณาโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและร่างประกาศผู้มีคุณูปการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเมืองพะเยา อีกทั้งร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความร่วมมือ ร่วมดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจนประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด อีกทั้งได้เสนอให้ยกระดับงานประเพณีตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง และ งานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้นเป็นงานระดับจังหวัด โดยจะได้วางแผนการดำเนินงานกันต่อไป ภาพ :   นายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ , ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต)   
ข้อมูล/ข่าว :    ยุทธพงษ์ ยะตา   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/11/2562 15:24:08

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน