แชร์ Twitter   
617
  

     งานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมลุยสนาม Research to Market 2020 ระดับประเทศ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นำโดยผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ นำตัวแทนทีมนิสิตโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) ทั้ง 3 ทีมจากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยผลการตัดสินการแข่งขัน R2M 2020 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งนี้ ทีม Super Cool มหาวิทยาลัยพะเยา ผลงานวิจัยอาหารเสริมสูตรเย็นสำหรับไก่พันธุ์ไข่ ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เพื่อไปแข่งขันหาสุดยอดแผนธุรกิจจากงานวิจัยและนวัตกรรมในสนามแข่งขัน R2M 2020 ระดับประเทศต่อไป

 

ทีม Super Cool

1.นายวรากร แก่นทอง  สาขาวิชาการตลาด   

2.นางสาวณัฐธิดา คล้อยปาน  สาขาวิชาการตลาด

3.นายทักษ์ดนัย อุ่นเรือน  สาขาวิชาการตลาด  

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

4.นางสาวเภาวดี ศรีสอาด  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

5.นายไชยวัฒน์ สืบศักดิ์วงศ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน ได้แก่

1.อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

2.ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย  อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

3.นายสาธิต อนุปิม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ภาพ :   นายวนิกร บัวแก้ว เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/11/2562 16:53:30

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน