Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::309

     ผลงานวิจัย นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยา ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวณัชญาธร แกล้วกล้า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4 (โครงการ วมว.) ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง DFT study of formation and properties of dinuclear zirconocene cations: Effects of ligand structure, solvent, and metal on the dimerization process ในวารสารนานาชาติ Journal of Organometallic Chemistry ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Science ควอไทล์ที่ 2 (Q2) และมีค่า Impact Factor ปี 2019 เท่ากับ 2.066 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา มีเหลือ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/11/2562 9:35:41

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน