Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::104

     โรงเรียนสาธิตม.พะเยา จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ "ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์"

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่16 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์" ให้แก่นักเรียนระดับชั้นม.4 และม.5 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   วรการ จันธิมา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/11/2562 10:58:52

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน