แชร์ Twitter   
505
  

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด การอบรมฟื้นฟูวิชาการเทคนิคการแพทย์ประจำปี ม.พะเยา ครั้งที่ 2 (School of Allied Health Sciences (AHS), University of Phayao (UP) Presents 2nd UPMT Annual Update in Medical Technology)

2nd UPMT Annual Update in Medical Technology
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด การอบรมฟื้นฟูวิชาการเทคนิคการแพทย์ประจำปี ม.พะเยา ครั้งที่ 2 ในเรื่อง “กุญแจสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหางานประจำวัน” ในระหว่าง วันอังคารที่ 3 ถึง พุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรม เซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ นักเทคนิคการแพทย์ ที่เข้ารับการอบรมครบเต็มตามเวลา จะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ 10 คะแนน 
School of Allied Health Sciences (AHS), University of Phayao (UP) presents 2nd UPMT Annual Update in Medical Technology on the topic of “Key success factors in routine problem solving”. The dates are between December Tuesday 3 to Wednesday 4, 2019 at 08.30 A.M. – 04.30 P.M. The venue is Centara Duang Tawan Chiang Mai Hotel. The medical technologists, who attend in full program, will gain Continuing Medical Technology Education score for 10 marks.
ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ ที่ :- 
For more information and registration at :- 
https://itd.ahs.up.ac.th/mt/index.php?fbclid=IwAR3YT8ETsQdb_XCkWW4AuM_PHavIG_WwZxOdV2iE1CfziGOGHR_M69Wz8p0 
ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/11/2562 21:58:43

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน