Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::197

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการปฐนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยง สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  จัดโครงการปฐนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยง สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  จัดโครงการปฐนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยง สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้แจงในกฎระเบียบให้กับอาจารย์พี่เลี้ยง  เพื่อเตรียมพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง 13 มีนาคม 2563  โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมปฐมนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยง จากทางโรงพยาบาลอุดรธานี

ในการนี้ หัวหน้าสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ อาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าขอบคุณท่านนายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุม


ภาพ :   นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/11/2562 15:56:32

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน