แชร์ Twitter   
551
  

     อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่ชุมชน

การไกล่เกลี่ย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล และ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในเวทีเสวนา “ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม” ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อส่งเสริม พัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานการไก่เกลียข้อพิพาท” ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพ?ฯ จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/11/2562 16:22:42

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน