คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 20/11/2562 14:00:38น. 619

นิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 นิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 สัมผัสแห่งสี (UP COSMETIC AND AESTHETIC EXHIBITION 2nd “color sensation”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 สัมผัสแห่งสี (UP COSMETIC AND AESTHETIC EXHIBITION 2nd “color sensation”) โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน

พญ.อภิญญา สัชฌะไชย บริษัท นอร์ทเอร์นสยาม ซีดแลค จำกัด
คุณจินตนา จันจองคำ บริษัท แสงดีเนเจอร์เฮีร์บ จำกัด
คุณทวีศักดิ์ อมรเลิศพิศาล บริษัท ออลอะเบาท์เอ็กซ์แทรกซ์ จำกัด
คุณธีรพงศ์ เธียรพัฒนพล บริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัด
คุณณัฐากาญจน์ เธียรพัฒนพล บริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัด
คุณสฤษฐิ์ราช ทรัพย์สิน บริษัท อไลฟ์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด
คุณเมธัส เงินจันทร์ บริษัท บี.เอส.เอ็น ไลฟ์ จำกัด

ผศ.ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

และคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

เข้าเยี่ยมชมและร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานและการนำเสนอทั้งด้านวิชาการและการตลาดของนิสิตชั้นปีที่ 3

ณ UP Space อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


www.pharmacy.up.ac.th
054-466666 ต่อ 3182
FB: @PharmacyUp

FB:@Cosmetic.Science.UP.59
ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/11/2562 14:00:38

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน