แชร์ Twitter   
560
  

     คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการโครงการ บูรณาการวิจัยโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการโครงการ บูรณาการวิจัยโครงการ  ๑ คณะ ๑ โมเดล คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒   อาจารย์ วิมลมาศ  จันทร์เชื้อ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม   อสม. และผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึม ได้ประชุมระดมสมอง การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึกการพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึม ของตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยาซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง จากการบูรณาการการเรียนการสอน  รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๑และ ๒ ของนิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัฒนาธรรมและภูมิปัญญาในการดูแลผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึม และการบริการวิชาการการพัฒนารูปแบบสวนชุมชน (Community Gardening) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา”  

  
ภาพ :   อาจารย์วิมลมาศ จันทร์เชื้อ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วิมลมาศ จันทร์เชื้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/11/2562 19:11:59

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน