แชร์ Twitter   
516
  

     “UPITI” ร่วมประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายภาคเหนือ

UPITI

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2562 (Northern Laboratory Safety Network Symposium, 2019) ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภายในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษในหัวข้ออาทิเช่น แนวทางการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัย แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานระดับประเทศ การจัดการสารเคมีของเสียอันตราย และแนวทางการลดการเกิดของเสียอันตรายเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะทำให้เกิดแนวทางการพัฒนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเพื่อให้บริการของ ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ต่อไป
ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/11/2562 10:35:13

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน