แชร์ Twitter   
642
  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2562

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2562
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมอบรมด้านมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้ห้องปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามที่ วช กำหนด
นอกจากนี้ทางคณะเกษตรศาสตร์ฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในรูปแบบโปสเตอร์ โดยคัดเลือกห้องปฏิบัติการศูนย์ฝึกอบรมและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร โดยมี ดร.กนกอร ศรีม่วง เป็นผู้รับผิดชอบ และได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์การยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/11/2562 15:37:21

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน