ม.พะเยา ร่วมต้อนรับครูแนะแนวทั่วประเทศ พร้อมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา

26/11/2562 11:36:53น. 2985
วันนี้ วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวตอนรับครูแนะแนว ๑๕๐ กว่าโรงเรียน ในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง UB๐๐๒ อาคาร ๙๙ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ในการเข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมสัมมนาในวันนี้ โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่กลยุทธ์เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น โดยนำนักวิจัย นิสิต รวมถึงองค์ความรู้นำไปพัฒนาชุมชน พร้อมเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้สู้การผลิตด้านวิจัยและนวัตกรรม ในการพัฒนาชุมชน สังคม ให้เกิดการสร้างคน สร้างงาน เพื่อตอบโจทย์กับสังคมโลกให้มากขึ้น และมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อม Ranking ในการจัดอันดับ ให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตรับใช้สังคมอย่างแท้จริง”

นางกาญจนา บัวคำ หัวหน้าครูแนะแนวโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ กล่าวว่า “กิจกรรมในวันนี้ ในนามตัวแทนครูแนะแนว ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นอย่างยิ่ง ในการพาเยี่ยมชม และ จัดกิจกรรมให้ครูแนะแนวทั่วประเทศได้มาพบปะกัน นอกจากจะได้รับรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว การได้มารับความรู้ใหม่ๆ ด้านการพัฒนานิสิต และ นักเรียนในการก้าวเข้าสู่ในการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ที่จะได้นำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้กับนักเรียน รวมถึงจะได้แนะนำแนวทางให้กับเด็กนักเรียน ในการเลือกสถาบัน การตัดสินใจตามเส้นทางที่นักเรียนหวังไว้ และทางโรงเรียนพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมและก้าวพร้อมไปกับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทั้งครูแนะแนวและนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันมากที่สุด”

ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยพะเยารับสมัครนักเรียนในรอบแรกผ่านโครงการ โครงการ รับตรง ๑๐% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ตั้งแต่ (GPA) ๒.๐๐ ขึ้นไป สามารถสมัครแล้วเลือกสาขา/คณะ ที่ชอบมากกว่า ๘๐ สาขา สมัครผ่านครูแนะแนวโรงเรียน ซึ่งเราจะให้สิทธิ์ในการพิจารณาจากครูแนะแนวโรงเรียน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งตัวนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ เป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียน หรือเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียน และอยากเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสามารถสมัครผ่านครูแนะแนวแต่ทั้งนี้บางสาขาวิชาอาจจะไม่ได้อยู่รวมในโครงการรับตรง ๑๐% แต่สามารถสมัครเข้าศึกษาในโครงการต่าง ๆ ได้ เช่น โครงการนักเรียนเรียนดี โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น สำหรับมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้เข้ามาศึกษาและเล่าเรียนในสถาบันแห่งนี้ เพราะเราเชื่อว่า ถ้าทุกคนอยากเรียน เราให้เรียน และ เรียนอย่างมีความสุข ในมหาวิทยาลัยที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาธรรมชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในการรับสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕ ๔๔๖๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๗๐-๑๒๗๓ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
26/11/2562 11:36:53น. 2985
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ร่วมต้อนรับครูแนะแนวทั่วประเทศ พร้อมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน