แชร์ Twitter   
597
  

     นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่น และรับทุนสนับสนุนโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนระยะสั้น

นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่น และรับทุนสนับสนุนโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนระยะสั้น

        เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์พงษ์พิชญ์ จิตรภิมลภัทร์ และ อาจารย์ Toshiaki Kanaya (อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้แทนจากสถาบันสมาชิกเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ) นำนิสิตเข้ารับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่น และทุนสนับสนุนโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนระยะสั้น ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นโดยหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ โดยครั้งนี้ มีนิสิตจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ ได้รับทุน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 

ทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่น จำนวน 20,000 บาท 2 ทุน ได้แก่

  1. นางสาว ชนิกานต์ หาญยุทธ   นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3
  2. นางสาว เบญญากร ปทุมปี      นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3

 

ทุนสนับสนุนโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2 ทุน ได้แก่

  1. นางสาว จุฑามาส อุ่นญาติ       นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4
  2. นาย สิริชัย สุขเจริญ                 นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4

(ทุนสนับสนุนนิสิตแลกเปลี่ยน มีตัวแทนนิสิต รับแทน เนื่องจากนิสิตติดภารกิจ)

 

ข้อมูล / ภาพ : อาจารย์พงษ์พิชญ์ จิตรภิมลภัทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   อาจารย์พงษ์พิชญ์ จิตรภิมลภัทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์พงษ์พิชญ์ จิตรภิมลภัทร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/11/2562 16:36:46

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน