แชร์ Twitter   
545
  

คณบดี SEEN เข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ (FEAT) และงานประชุม ITAP Sharing and Learning #2

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
29 พฤศจิกายน 2562 ในช่วงเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ (FEAT) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน มาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านงานวิจัย ในการพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยี อันจะเอื้อประโยชน์ให้อุตสาหกรรมของประเทศไทย

และในช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ ผู้จัดการโครงการ ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานประชุม ITAP Sharing and Learning #2 มี 8 เครือข่ายเข้าร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs ไทย
ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/11/2562 16:08:14

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน