แชร์ Twitter   
520
  

     SEEN จัดโครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ณ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน มีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก มีคณาจารย์และรุ่นพี่ให้การดูแล เสนอแนะ รวมทั้งให้คำปรึกษาน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดีภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    ปริฉัตร เรือนแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/12/2562 19:30:24

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน