แชร์ Twitter   
1087
  

     คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาในชุดโครงการ “ระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา: สร้างคุณค่า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานวัฒนธรรม” เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยฯ ภายใต้ชุดโครงการ“มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่” ระยะที่ 2

ระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา_มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาในชุดโครงการ “ระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา: สร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานวัฒนธรรม” นำโดยอาจารย์ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (หัวหน้าโครงการวิจัย) อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยฯ ภายใต้ชุดโครงการ“มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่” ระยะที่ 2 ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายบูรณาการการวิจัยและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (ฝ่าย ABC) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง อาจารย์พนิดา ฐปนางกูร อาจารย์รัศมี เผ่าเหลืองทอง รองศาสตราจารย์ ดร.วรุณี เชาว์สุขุม และอาจารย์อิศรา กันแตง ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มผ้าทอใต้ถุนบ้านของชุมชนวัดอินทร์ฐาน และ ชุมชนวัดศรีโคมคำ

สำหรับโครงการวิจัยชุดโครงการนี้เป็นงานที่ต่อยอดมาจากการโครงการวิจัยเรื่อง “ฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่าน เวียง ระเบียงกว๊านพะเยา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์” ซึ่งหลังเสร็จสิ้นโครงการในระยะที่ 1 ผู้นำและคนในชุมชนอีก 12 ชุมชน มีความประสงค์ในการจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมในชุมชนของตน และนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น ในโครงการวิจัยระยะที่ 2มหาวิทยาลัยพะเยาจึงดำเนินโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ได้แก่ ทีมนักวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายในจังหวัดพะเยา ได้แก่ เทศบาลเมืองพะเยา และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อเป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน
ภาพ :   อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/12/2562 20:33:31

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน