แชร์ Twitter   
5842
  

     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2563 หลังได้รับการเห็นชอบหลักสูตรฯ จากทันตแพทยสภา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2563 หลังได้รับการเห็นชอบหลักสูตรฯจากทันตแพทยสภา
          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพของทันตแพทยสภา เพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีมาตรฐานออกรับใช้สังคม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยหลังจากที่คณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ได้ตรวจประเมินหลักสูตรฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา และในที่ประชุมทันตแพทยสภา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2556 และรับรองสถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา 2563 ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงพร้อมเปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน โดยรายละเอียดจะแจ้งเพิ่มเติมในลำดับต่อไปภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ทันตแพทย์ ดร.พรพัฒน์ ธีรโสภณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/12/2562 15:22:54

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน