แชร์ Twitter   
357
  

     คณะนิติศาสตร์ เข้าพบและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับสถาบันยุติธรรมแห่งชาติ (National Institute of Justice หรือ NIJ) ณ เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คณะนิติศาสตร์
เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีและหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วย อ. พลอยขวัญ เหล่าอมตะ อ. ปิยอร เปลี่ยนผดุง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ Associate Professor Helena Whalen-Bridge จาก School of Law, National University of Singapore ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ได้เข้าพบและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาสถาบันยุติธรรมแห่งชาติ (National Institute of Justice หรือ NIJ) ณ เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทำการเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการทำวิจัยและจัดเตรียมโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนให้แก่อาจารย์ประจำของ NIJ ภายใต้โครงการ Research and Teaching Methodology โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH หรือองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/12/2562 9:15:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน