แชร์ Twitter   
894
  

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์

ประกวดสุนทรพจน์

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยพะเยาส่งตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ตัวแทนนิสิต จำนวน 2 คน เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติ ได้อย่างไร”ระดับภาคเหนือ ซึ่งแข่งขันในหัวข้อ “ให้การศึกษามีค่าเท่ากับให้ชีวิต” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 คน ได้แก่ 1 นางสาวจันทรวิมล  โลโต นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 2 นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาไทย อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม คือ ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช และ อาจารย์อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกซ้อม ควบคุม และดูแล นิสิตที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ฯ ดังกล่าวด้วย

        ซึ่งตัวแทนนิสิตทั้งสองคนของมหาวิทยาลัยพะเยาได้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 โดยผ่านเข้ารอบ 15 คน  ซึ่งคัดเลือกจากผู้เข้าประกวด 24 คน ในหัวข้อ “ให้การศึกษา มีค่าเท่ากับ ให้ชีวิต” ส่วนรอบที่ 2 เป็นการพูดสุนทรพจน์แบบฉับพลัน ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตช่วยให้ชีวิตรุ่งเรือง” โดยนิสิตจะมีเวลาเตรียมตัวพูด 3 นาที โดยผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ  มหาวิทยาลัยพะเยา และ รางวัลชมเชย นางสาวจันทรวิมล โลโต มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ชนะการประกวดรอบคัดเลือกของแต่ละภาค จะได้รับการคัดเลือกให้ไป เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ในหัวข้อ "วัฒนธรรมไทยวิวัฒน์จรัสทวี ด้วยพระบารมีแห่งจักรีวงศ์” เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเงินทุนการศึกษา
ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/12/2562 13:35:57

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน