แชร์ Twitter   
437
  

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะยา จับมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดพะเยา เดินหน้าขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) มุ่งเน้นขอตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

Smart City ตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

         เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การจัดทำแผนและขั้นตอนการขอตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ (Smart City)” โดย ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวถึงการจัดประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงคุณสมบัติการเป็นเมืองอัจฉริยะ การจัดทำแผน และขั้นตอนการขอตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ แก่หน่วยงานที่สนใจ

        ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน และได้กล่าวถึง "เมืองอัจฉริยะ หรือSmart City" เป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชนทุกภาคส่วน โดยทางรัฐบาลมุ่งหวังที่จะกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียม และยกระดับการพัฒนาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้เมืองใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย เน้นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมืองและหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวก โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ด้านการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) และด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)

         ภายในการประชุมได้รับเกียรติจาก ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การจัดทำแผนและขั้นตอนการขอตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ (Smart City)” โดยได้แลกเปลี่ยนและสัมมนาพูดคุยแนวทางในการขอตราสัญลักษณ์ เพื่อก้าวเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคตต่อไป ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/12/2562 15:40:32

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน