แชร์ Twitter   
1197
  

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหาแนวทางจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนรอบระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา

ระเบียงกว๊าน_มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาในชุดโครงการ “ระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา: สร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานวัฒนธรรม” นำโดยอาจารย์ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (หัวหน้าโครงการวิจัย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) ณ โบราณสถานบ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางในการจัดทำกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่บริเวณรอบกว๊านพะเยา โดยกิจกรรม ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเมืองพะเยา นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ และนายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา

สำหรับโครงการวิจัยนี้เป็นงานที่ต่อยอดมาจากการโครงการวิจัยเรื่อง “ฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่าน เวียง ระเบียงกว๊านพะเยา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์” โดยในงานวิจัยระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ได้แก่ ทีมนักวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายในจังหวัดพะเยา ได้แก่ เทศบาลเมืองพะเยา และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อเป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน
ภาพ :   อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/12/2562 16:11:56

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน