คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

4/12/2562 17:26:50น. 1229
แนะแนวสัญจร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

     คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ บุคลากรฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ และนิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ดำเนินโครงการแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม เพื่อชี้แนะแนวทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่น และเป้าหมายในชีวิตตามความใฝ่ฝันให้แก่นักเรียน รวมถึงแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนให้ทราบถึงแนวทาง และวิธีการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร 8 หลักสูตรของคณะ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว, หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี, หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

facebooktwitterline


ภาพ :   ฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
4/12/2562 17:26:50น. 1229
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน